Preddiplomski sveučilišni studij Turizam

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.)

Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 60 redovitih, 30 izvanrednih

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 OUSRH i 131/17), članka 156. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i članka 28. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Turizam u akademskoj godini 2022./2023. od 29. kolovoza 2022. godine (KLASA: 602-01/22-08/4, URBROJ: 2158-60-01-22-41) raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG

STUDIJA TURIZAM U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

O P Ć I  D I O  N A T J E Č A J A

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

I. PRIJAVE ZA UPISE NA STUDIJE putem NISpVU sustava

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.studij.hr.

….

Za više informacija preuzmite natječaj u PDF formatu

  Opravdanost odabira turizma kao teme ovog studija svoje uporište nalazi u značaju koji turizam ima za gospodarstvo Republike Hrvatske. Sektor turizma i doznake iz inozemstva igraju veliku, ako ne i ključnu ulogu u platnoj bilanci Republike Hrvatske. Iako nije gospodarska grana, jer ju teoretičari definiraju kao gospodarsku tercijarnu djelatnost, društveni fenomen ili agregat djelatnosti, turizam značajno participira u bruto domaćem proizvodu te generira zapošljivost radne snage.

  Na važnost turizma za hrvatsko gospodarstvo (ali i osjetljivost gospodarstva na kretanja u turističkom sektoru) ukazuje podatak da je udio sektora turizma u BDP-u RH za 2016. iznosio 11,4%, dok devizni prihodi od turizma čine čak 19,4% hrvatskog BDP-a te 37,3% ukupnog hrvatskog izvoza 2019. godine. Poduzeća turističkog sektora čine petinu (22,2%) ukupnog broja poduzeća u RH u 2018. godini te na njih otpada 13,9% ukupne zaposlenosti poduzetničkog sektora (Ekonomski institut, studeni 2020: 47).

  Prateći aktualne trendove možemo konstatirati kako je područje turizma perspektivno za uvođenje novih sveučilišnih studija i navedeno kao jedna od glavnih strateških odrednica Programskog razdoblja Europske Unije 2021.-2027. Strategija gospodarskog oporavka EU naglašava turizam i ruralni razvoj kroz financijsku alokaciju od 15 milijardi eura za jačanje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te jačanje ruralnih područja u provođenju strukturalnih promjena.

  Opći cilj studijskog programa:

  Cilj studijskoga programa je osposobljavanje studenata za planiranje, provedbu, kontrolu i vrednovanje ekonomskih aktivnosti u subjektima koji posluju u turizmu i povezanim djelatnostima. Temeljni cilj studijskog programa je usmjeren na osposobljavanje stručnjaka za obavljanje operativnih i upravljačkih poslova u posebnim vrstama turizma (ruralni, urbani, kongresni, zdravstveni, kulturni, sportsko-rekreacijski turizam i slično), profitnom i neprofitnom sektoru te javnim organizacijama vezanim uz područje turizma.

  Specifični ciljevi:

  1. Cilj programa je osposobiti studente za korištenje poslovnih modela i upravljanje poslovnim procesima u području marketinga, menadžmenta, računovodstva, financija, ljudskih resursa kao i ostalih potpornih ekonomskih aktivnosti u turističko-ugostiteljskim subjektima i subjektima iz djelatnosti povezanih s turizmom. Uključuje timski rad na kreiranju, marketingu i prodaji visokokvalitetnih turističkih usluga kroz kontinuiranu prilagodbu promjenama na turističkom tržištu uvažavajući principe održivog razvoja turističke destinacije.

  Specifični ciljevi:

  1. Cilj programa je osposobiti studente za obavljanje operativnih poslova iz interdisciplinarnih područja povezanih s turizmom (matematika, statistika, informatika, pravo, gastronomija, komunikologija) s ciljem unapređenja zadovoljstva korisnika. Cilj je usmjeren na razvijanje intelektualnih sposobnosti vezanih uz neekonomska područja, kao što su vještine pregovaranja, vođenja sastanaka, analitičke obrade podataka, izrade web stranica i digitalnih dokumenata, zaštite osobnih podataka, upravljanja poslovnim procesima u području gastronomije i sl.

  Kompetencije

  Kompetencije podrazumijevaju znanja, vještine i stavove temeljem kojih je pojedinac osposobljen za izvršenje određenog posla. Nakon završetka studija, student stječe generičke/opće kompetencije koje su važne za tržište rada:

  • Vještine multilateralne komunikacije u multikulturnom okruženju
  • Razumijevanje i korištenje znanja iz matematike, statistike, prava, gastronomije i dr.
  • Sposobnost učenja
  • Sposobnost kulturnog ophođenja
  • Sposobnost apstraktnog, logičkog, kritičkog i kreativnog razmišljanja
  • Sposobnost analize i sinteze podataka, ideja i stavova uz mogućnost kritičke prosudbe
  • Razumijevanje poslovnih i poduzetničkih prilika
  • Sposobnost samostalnog rješavanja problema i donošenja odluka poštujući principe etičnosti i društvene odgovornosti
  • Samostalnost i odgovornost u planiranju i provedbi aktivnosti
  • Sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima i poslovnim procesima
  • Vještine istraživanja i primjene znanja u praksi
  • Vještine poslovne komunikacije u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju
  • Sposobnost timskog rada i suradnje u različitim radnim situacijama u domaćem i međunarodnom  okruženju

  Studenti također stječu i specifične kompetencije vezane uz područje turizma:

  • Sposobnost praćenja i analiziranja makroekonomskih i turističkih politika, praksi i trendova na tržištu
  • Sposobnost interpretacije i razlikovanja turističkih resursa s ciljem pozicioniranja turističke destinacije
  • Sposobnost sudjelovanja u upravljanju turističkim subjektima te vođenja pojedinih odjela čija je aktivnost povezana s turizmom
  • Sposobnost planiranja i primjene poslovnih koncepata i modela u posebnim oblicima turizma i povezanim djelatnostima
  • Sposobnost kreiranja poslovnih planova i primjene alata za strateško planiranje
  • Sposobnost kreiranja proširenog marketinškog spleta u turizmu i ugostiteljstvu
  • Sposobnost osmišljavanja turističke ponude proizvoda i usluga
  • Sposobnost unapređenja prodaje u turizmu
  • Sposobnost primjene suvremene informatičke tehnologije u turizmu i povezanim djelatnostima
  • Sposobnost primjene legislative i standarda u turizmu i ugostiteljstvu
  • Sposobnost obavljanja administrativnih poslova u turizmu i ugostiteljstvu
  • Sposobnost upravljanja poslovnim procesima u području gastronomije i posluživanja

  Pogledajte naše prostore

  Novi studentski dom dr. Franjo Tuđman na površini od 2.900 m2 u svom sastavu ima:

  • 110 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupaonicama (od čega 62 kreveta za studente u nepovoljnom položaju);
  • 2 kreveta za studente sa invaliditetom,
  • polivalentnu sportsku dvoranu,
  • medijateku,
  • opremljenu zajedničku učionicu,
  • spremište za bicikle,
  • čajnu kuhinju s blagovaonicom,
  • samoposlužnu praonicu, te
  • opremljenu kuhinju s menzom za osamdeset osoba.

  Uvjeti upisa na studij

  Upis studija obavlja se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Senat Sveučilišta u skladu sa Statutom. 

  Sukladno Pravilniku o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati jesu: 

  • vrednovanje uspjeha srednjoškolskog obrazovanju, 
  • položeni ispiti na državnoj maturi, i 
  • drugi kriteriji, koji mogu biti: 
  1. posebna postignuća pristupnika tijekom srednjoškolskog obrazovanju, 
  2. dodatne provjere znanja, sposobnosti ili vještina koje utvrdi Fakultet.

  Pristupnici za upis na preddiplomske studije prijavljuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) za polaganje državne mature i za upis na odabrane studijske programe. 

  Pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Turizam pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote. 

  Želiš studirati turizam u Požegi?

  Prijavi se i prvi saznaj sve novosti vezane uz studij. Budi informiran i osiguraj si najbolju startnu poziciju prilikom prijave na studij.

  Uspješno ste se prijavili